Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Kupno towaru lub usługi przez internet a odpowiedzialność sprzedawcy

Coraz częściej dokonujemy zakupu towarów przez Internet. Kupno takie może się wiązać z pewnym ryzykiem związanym z tym, że przed zakupem takich towarów nie można ich wziąć do ręki, aby dokładnie mu się przyjrzeć i w rzeczywistości odbiega on od naszych oczekiwań. Również może okazać się, że kupiona w ten sposób rzecz jest wadliwa. Wszelkie umowy zawierane pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, który w ten sposób zorganizował swoją działalność, a umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności obu stron nazwa się umową zawieraną na odległość.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy, a w przypadku świadczenia usługi-od dnia jej zawarcia. Konsument powinien zostać poinformowany o możliwości i terminie w jakim może odstąpić od umowy. Jeśli nie otrzymał w/w informacji, termin w którym może odstąpić od umowy wynosi trzy miesiące. Jeśli w trakcie tego trzy miesięcznego terminu konsument otrzymał potwierdzenie informacji o możliwości odstąpienia od umowy, termin ulega skróceniu do 10 dni od daty potwierdzenia.
Dokonując odstąpienia od umowy konsument powinien wysłać swoje pisemne oświadczenie / jeśli jest możliwość to listem poleconym/ przed upływem w/w terminów. Przedsiębiorca nie może zastrzec w umowie, że wolno odstąpić konsumentowi od umowy dopiero po zapłaceniu oznaczonej sumy /tzw.odstępnego/. Jeśli konsument odstąpi od umowy, jest ona uważana za niezawartą i jest on zwolniony ze wszelkich zobowiązań. Jednak należy pamiętać, że strony umowy powinny zwrócić w stanie niezmienionym to co sobie świadczyły, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w takich wypadkach jak:
-świadczenie usług rozpoczętych (za zgodą konsumenta) przed upływem 10-cio dniowego terminu odstąpienia od umowy
-dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
-umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
-dostarczania prasy
-usług w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych
Przepisy o umowach zawieranych na odległość nie mają zastosowania do umów:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl
Usługi finansowe na odległość
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top