Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Z początkiem listopada 2003 weszła w życie ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zabezpiecza ona interesy wykonawcy w przypadku braku terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych /w rozumieniu przepisów prawa budowlanego/.
Gwarancja zapłaty udzielona przez zleceniodawcę-wykonawcy może być w formie;
akredytywy bankowej
gwarancji bankowej
poręczenia bankowego
gwarancji ubezpieczeniowej
Wykonawca może od zleceniodawcy żądać w każdym czasie gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy i innych dodatkowych zleceń. Jednak zleceniodawca może żądać od wykonawcy zwrotu kosztów związanych z udzieleniem gwarancji w wysokości nieprzekraczającej 2% gwarantowanej kwoty.
Gdy wykonawca zażąda od zleceniodawcy gwarancji zapłaty i nie uzyska jej w całości lub w wystarczającej wysokości w odpowiednim, wyznaczonym przez siebie terminie, uprawniony jest on do wstrzymania się od wykonywania robót i oddania obiektu zamawiającemu. Po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego terminu do udzielenia gwarancji zapłaty i jego bezskutecznym upływie wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy zamawiającego. Będzie on mógł zażądać od zleceniodawcy wynagrodzenia, który nie będzie mógł odmówić zapłaty nawet, gdy roboty nie zostały wykonane. Zleceniodawca będzie mógł tylko odliczyć to co wykonawca oszczędził z powodu nie wykonania roboty.
Ustawy o gwarancji zapłaty nie można przez czynność prawną /np. poprzez umowy/ ani ograniczać ani wyłączać. Również nie można wypowiedzieć umowy na wykonanie robót budowlanych w przypadku zażądania przez wykonawcę gwarancji zapłaty.
Ustawy nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 7.11.2003, czyli przed dniem wejścia w życie ustawy.
Gwarancja zapłaty-Kodeks cywilny
Z dniem 16.04.2010 roku zaczną obowiązywać przepisy w zakresie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Przepisy zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego. Przestaje też obowiązywać ustawa "o gwarancji zapłaty za roboty budowlane" z 2003 roku ( z których cześć przepisów została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny ).
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top