Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Forfaiting

Ponieważ coraz powszechniejszą formą finansowania przedsiębiorstw taje się forfaiting, postanowiłem bardziej przybliżyć ten instrument finansowania.
Forfaiting to usługa finansowa polegająca na zakupie należności terminowych powstałych poprzez realizację dostaw towarów, usług bez tzw. prawa regresu / czyli żądnia zwrotu zapłaconych wcześniej kwot / w stosunku do podmiotu sprzedającego wierzytelność.
W Polsce forfaiting znalazł głównie zastosowanie w obrotach zagranicznych.Przedmiotem forfaitingu mogą być następujące wierzytelności:
-wierzytelności już istniejące i niewymaglne
-wierzytelności wekslowe
-wierzytelności indywidualne wynikające z realizacji kontraktu eksportowego
-powstałe na tle umów leasingowych
-wierzytelności zabezpieczone wekslem własnym importera lub innego rodzaju poręczeniami i gwarancjami
Należy pamiętać iż należności bezwekslowe muszą być zbezpieczone osobnymi gwarancjami / np. banków lub firm ubezpieczeniowych/ W transakcji forfaitingu występują trzy podmioty:
forfaiter /lub forfaister/
forfetysta /lub forfaitysta/
dłużnik forfaitingowy
Forfaiter-nabywca wierzytelności zakupujący ją najczęściej w celu lokaty kapitału lub dalszej odsprzedaży.Forfetysta-to inaczej zbywca wierzytelności, czyli osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą. Dłużnik forfaitingowy-kontrahent podmiotu gospodarczego / forfetysty /.
Z forfaitingu korzystają najczęściej eksporterzy i importerzy towarów lub usług. Eksportując towar /usługi /przedsiębiorca bardzo często otrzymuje za niego gotówkę w odroczonym terminie. Korzystając z usług forfaitera otrzymuje gotówkę i nie martwi się o wachania kursowe / transakcja dokonywana jest według kursów obowiązujących w dniu dyskonta /. Importer natomiast uzyskuje towar o stałej stopie procentowej, nie musi dokonywać przedpłat lub częściowej płatności gotówką.Forfetyście forfaiting umożliwia "sprzedaż" werzytelności których termin płatności jest długi, otrzymuje środki pieniężne z banku, gdzie w normalnych przypadkach kredytowania miałby kłopoty z uzyskaniem takiego kredytu oraz nie ponosi żadnego ryzyka które może być związane z niewypłacalnością dłużnika.
Koszty forfaintingu są wysokie gdyż firma forfaitingowa bierze na siebie większe ryzyko niż w tradycyjnych formach finansowania i im wyższe ryzyko transakcji tym koszty są większe. Poza tym koszty uzależnione są także od waluty transakcji, długości upływającego okresu od wykupu wierzytelności do dnia jej płatności. Również należy liczyć się z tym, że odsetki dyskontowe są potrącane z góry za cały okres transakcji. (źródło "internet")
Forfaiting leasingowy
Polega ona na tym, że instytucja forfaitingowa nabywa wierzytelności, które przysługują leasigodawcom od ich klientów /leasingobiorców/ z tytułu podpisanych umów leasingu.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top