Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Egzekucja z wynagrodzenia

Egzekucję tę przeprowadza komornik właściwy ze wględu na miejsce zamieszkania dłużnika. Zajęcie dokonuje się poprzez doręczenie zakładowi pracy gdzie zatrudniony jest dłużnik, ZUS-owi gdy jest on rencistą, zleceniodawcy stosownego wezwania. Równocześnie komornik zawiadmia dłużnika, że do pełnego zaspokojenia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia /poza częścią wolną od zajęcia/. Pracodawca dłużnika musi wypełniać obowiązki wynikające z zajęcia takie jak: Przekazywać zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o pierwszej wypłacie lub też przekazywać zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postępowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w części wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych. Komornik też może wezwać zakład pracy dłużnika do przekazywania jemu bezpośrednio wynagrodzenia.
Komornik dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika wzywa równocześnie zakład pracy do:
-przedstawienia za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszystkich innych tytułów
-podania w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi
-w przypadku istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę zakład złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
Wysokości potrąceń z wynagrodzenia za pracę
W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę podlegają potrąceniu /po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych/ takie należności jak:
1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, 4) kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów BHP, przepisów p.poż itp.
Potrącenia mogą być dokonane w następujących wysokościach:
1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
Potrącenia dotyczące sum egzekwowanych na mocy tytułów egzekucyjnych oraz udzielonych pracownikowi zaliczek pieniężnych nie mogą przekraczać 50% wynagrodzenia, a w przypadku sum związanych z egzekucją alimentów łącznie trzech piątych wynagrodzenia. W przypadku kar pieniężnych kara za jedno przewinienie nie powinna być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika. W przypadku uzyskania przez dłużnika nagrody, dodatkowego rocznego wynagrodzenia oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.
Jest jednak pewna część wynagrodzenia za pracę wolna od potrąceń i kształtuje się ona następująco:
Dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jest zwolniona kwota od potrąceń w wysokości:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top