Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność wynikająca z umowy o dzieło

Poprzez zawarcie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający określone dzieło do zapłaty wynagrodzenia za jego wykonanie. Umowa ma charakter jednorazowy /np. zrobienie internetowej strony/, a po spełnieniu warunków umowy poprzez dwie strony /wykonanie dzieła oraz zapłata za wykonanie dzieło/.
Stronami umowy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Umowa o dzieło może być sporządzona w formie pisemnej lub ustnej ale ze względu na ewentualne dochodzenie późniejszych roszczeń warto taką umowę sporządzić na piśmie.
Osobie wykonującej dzieło za jego wykonanie należy się wynagrodzenie, które może być określone w pieniądzu lub też jako inne świadczenie materialne. Zapłata, jeśli strony nie ustaliły inaczej należy się w chwili oddania dzieła. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.
Jeśli strony ustaliły przed podpisanie umowy wysokość wynagrodzenia, to przyjmujący zamówienie nie może żądać jego podwyższenia /nawet gdyby w chwili podpisania umowy nie można było przewidzieć jego poniesionych kosztów-może to tylko zrobić tylko poprzez sąd/.
Jeśli w ogóle strony nie ustaliły wysokości wynagrodzenia, poczytuje się, że strony mają na myśli wynagrodzenie ogólnie przyjęte za dane dzieło.
Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Natomiast jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Gdyby jednak zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia.
Obowiązki przyjmującego
Obowiązkiem przyjmującego zlecenie jest wykonanie powierzonego mu zadania, którego sposób wykonania może zostać pozostawiony wykonawcy lub też może go określić zamawiający. Jeśli dzieło jest wykonywane z materiałów dostarczonych przez zamawiającego przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.
Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Jeśli zamawiający sam dostarczył materiał może on żądać jego zwrotu i wydania rozpoczętego dzieła.
Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.
Obowiązki zamawiającego
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top