Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych KRS

Wraz z powstaniem Krajowego Rejestru Sądowego powstał także rejestr dłużników niewypłacalnych. Do tego rejestru mogą zostać wpisane:
1.Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeśli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo jeśli umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na to, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
2.Wspólnicy spółek ponoszący odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a więc przede wszystkim:
wspólników spółki cywilnej,
jawnej,
partnerskiej
/z wyjątkiem komandytariuszy w spółce komadytowej/,jeśli wspólnicy odpowiadają całym swym majątkiem za zobowiązania spółki.
Wspólnikami mogą być osoby fizyczne jaki prawne. Zostają one wpisane do RDN jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub jeśli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo jeśli umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na to, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
3.Dłużnicy którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie art 913-920 kodeksu postępowania cywilnego, do tej kategorii można zaliczyć-osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego.
4.Osoby, które przez sąd prowadzący postępowanie upadłościowe zostały pozbawione na okres od dwóch do pięciu lat prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni.
5.Na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej-jeśli dłużnik w terminie 30 dni od daty wezwania nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym.
Rejestr dłużników niewypłacalnych jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych. Można to zrobić za pośrednictwem Centralnej Informacji w Warszawie /ul. Ostrobramska 75C/. Informacje można uzyskać osobiście lub drogą pocztową. Informacji można także zasięgnąć osobiście w oddziałach Centralnej Informacji umiejscowionych przy oddziałach KRS. Dzięki temu każdy może przed zawarciem umowy, zweryfikować stan finansowy partnera, lub zażądać od niego przedłożenia zaświadczenia o tym iż nie jest wpisany do rejestru.
Dłużnicy w w dziale czwartym KRS

Oprócz Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonych przez KRS, który może stanowić dodatkowe źródło wiedzy generalnie o zadłużonych osobach fizycznych, istnieje możliwość wpisania dłużnika bezpośrednio do rejestru KRS. W tym wypadku dłużnik musi być spółką prawa handlowego ( czyli jego działalność musi być zarejestrowana w KRS ).
Takiego wpisu może dokonać tylko wierzyciel pierwotny posiadający prawomocne orzeczenie sądu oraz mogący się wykazać że nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia.
Wniosek o ujawnienie wierzytelności ( wniosek o wpis ) dokonuje się na urzędowym formularzu ( KRS_d1 ) do którego należy dołączyć w/w dokumenty potwierdzające istnienie zobowiązania. Opłata za złożenie w/w wniosku wynosi 400 zł.
Należy wspomnieć, że kontrahent który chce uzyskać informacje na temat swojego partnera handlowego ( gdy jest to spółka prawa handlowego ), powinien właśnie tam szukać odpowiednich danych na jego temat.
Po uwzględnieniu wniosku w rejestrze zostaną ujawnione informacje o:
- wierzycielu,
-wysokości zobowiązania podmiotu wpisanego do KRS,
-określenie orzeczenia sądu.
Wpis o którym wspomniałem wyżej, jest uwidoczniony w dziale czwartym rejestru przedsiębiorców. Warto więc zastanowić się nad możliwością ujawnienia informacj o zaległościach, gdyż dłużnik zamierzający dalej prowadzić swoją działalność, po dokonaniu takiego wpisu, prawdopodobnie będzie bardziej skłonny spłacić zadłużenie.
Wpisy sąd wykreśla z urzędu po upływie 7 lat od dnia dokonania wpisu.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top