Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Depozyt sądowy

Jeśli wykonanie zobowiązania ciążącego na dłużniku jest niemożliwe, ze względu na okoliczności za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, może on złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia ( np. brak obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie), a w związku z faktem, że złożenie było związane z przyczynami od dłużnika niezależnymi, wierzyciel jest zobowiązany do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu gdy:
1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;
2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;
3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;
4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.
Depozyt składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce wykonania zobowiązania a gdy nie da się ustalić takiego sądu, do sądu miejsca zamieszkania wierzyciela. Jeśli i tego sądu nie uda się ustalić ( np. na wskutek wadliwej cesji nie wiadomo kto jest wierzycielem ) do sądu miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwym jest sąd miejsca położenia nieruchomości.
Aby złożyć świadczenie do depozytu konieczny jest w tym celu wniosek dłużnika w którym należy:
-określić zobowiązanie
-przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie
-dokładnie oznaczyć przedmiot który ma być złożony
-wskazać osobę której ma być wydany i warunki pod którymi wydanie ma nastapić.
O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie.
Sąd przyjmując przedmiot do depozytu ocenia tylko kwestie zawarte we wniosku. W przypadku, gdy do depozytu została złożona suma pieniężna w związku z faktem, że wierzytelność jest sporna pomiędzy kilkoma osobami, sąd w postępowaniu o wydanie przedmiotu z depozytu nie będzie badała komu z tych osób należna jest sporna wierzytelność.
Wydanie przedmiotu z depozytu następuje na wniosek uprawnionej osoby lub dłużnika.
Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać. Natomiast, jeżeli dłużnik odbierze przedmiot świadczenia z depozytu sądowego, złożenie do depozytu uważa się za niebyłe.
Koszty złożenia do depozytu i odebrania przedmiotu z depozytu od 2.03.06 będą wynosić 100 zł.
Likwidacja niepodjętych depozytów
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top