Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zarząd majątkiem wspólnym

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadziła również olbrzymie zmiany w zarządzaniu majątkiem wspólnym przez współmałżonków. Od 20.01.2005 roku nie ma już podziału na czynności zwykłego zarządu nad majątkiem oraz na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu.
Wraz z zawarciem małżeństwa powstaje z mocy ustawy pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa. Małżonkowie jednak mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć, ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowy takie mogą być zmieniane albo rozwiązane. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa.
Małżonkowie nie mogą jednak rozszerzyć wspólności majątkowej o:
1) przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
2) prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
3) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
4) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
5) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
W razie wątpliwości uważa się, że przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włączone do wspólności.
Jednym z dodatkowych zabezpieczeń, uniemożliwiających rozszerzenie majątku wspólnego kosztem osobistego /a przez to działającego na szkodę wierzycieli/, jest możliwość żądania przez wierzyciela swojego zaspokojenia także z tych przedmiotów majątkowych, które na mocy umowy weszły do majątku wspólnego, a gdyby wspólność ustawowa nie była rozszerzona należałyby do majątku osobistego dłużnika.
Małżonkowie mogą również ustanowić rozdzielność majątkową a wówczas każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.
Całkowitą nowością jest instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Jest ona podobna do opisanej wyżej rozdzielności majątkowej. Natomiast inaczej wygląda sytuacja małżonków w przypadku ustania małżeństwa. Wtedy małżonek, którego dorobek /dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej/ jest mniejszy ma prawo żądać aby drugi współmałżonek dokonał stosownego wyrównania, tak aby ich dorobki wyrównały się. Wyrównanie następuje poprzez zapłatę lub przeniesienie określonego prawa.
Od nowelizacji każdy z małżonków zwyczaj może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku. Należy jednak pamiętać, że samodzielne zarządzanie majątkiem nie oznacza pełnej dowolności. Małżonkowie muszą współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności informować się wzajemnie o:
-stanie tego majątku wspólnego
-o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym
-o zobowiązaniach obciążających ten majątek
W przypadku nieprzestrzegania tych obowiązków współmałżonek może dokonać ograniczenia lub pozbawienia prawa do samodzielnego zarządu wspólnym majątkiem albo ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej.
Jeśli małżonek lekkomyślnie zachowuje się w stosunku do majątku wspólnego, małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka. Sprzeciw taki jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.
O dochodzeniu roszczeń od małżonków, czyli odpowiedzialności za długi znajdziesz tutaj.
O tym jak wyglądały czynności dotyczące zarządu zwykłego oraz przekraczające ten zarząd do nowelizacji, znajdziesz tutaj.

Reklama

Back to Top