Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Biuro Informacji Kredytowej

W październiku 2006 minie 9 lat od powstania Biura Informacji Kredytowej. Do końca lutego 2006 roku od momentu rozpoczęcia sprzedaży w 2001 roku, BIK udostępnił sektorowi bankowemu blisko 25-milionów raportów kredytowych. Wysoka dynamika sprzedaży wymownie świadczy o tym jak bardzo była potrzebna taka instytucja i to nie tylko bankom, ale przede wszystkim kredytobiorcom, z czego być może nie wszyscy jeszcze w pełni zdają sobie sprawę. Warto dodać, że baza danych BIK zawiera informacje o 29 mln rachunkach kredytowych blisko 14 mln osób.
BIK współpracuje z 39 bankami (w tym z Krajową Kasą Oszczędnościowo-Kredytową zrzeszającą kilkadziesiąt spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) oraz 10-cioma bankami spółdzielczymi. Ponadto odbywają się rozmowy z kolejnymi bankami, które już prowadzą lub zamierzają w najbliższym czasie rozpocząć działalność na naszym rynku oraz dwoma zrzeszeniami banków spółdzielczych. Ocenia się, że instytucje współpracujące z BIK obejmują ponad 90% rynku kredytów detalicznych.
W szczególności duży nacisk kładzie się w BIK na współpracę z sektorem bankowości spółdzielczej. Aby zachęcić ten sektor zostały przygotowane specjalne zasady współpracy, uwzględniające jego specyfikę. Biuro oferuje m.in. technologię wymiany informacji, która pozwala ograniczyć koszty i usprawnić obieg informacji.
Należy również podkreślić, że do Systemu Informacji BIK - Klient Indywidualny trafia coraz więcej informacji związanych z osobami, które stały się klientami banków poprzez pośredników kredytowych. Należy w tym miejscu nadmienić, że w momencie podjęcia współpracy z instytucjami finansowymi zależnymi od banków, będą one podlegały takim samym zasadom wymiany informacji jak dotychczasowi użytkownicy SI BIK.
Systematycznej poprawie ulega jakość danych przekazywanych przez banki. Obecnie jakość wsadów informacyjnych przekazywanych przez banki osiąga 99%.
Należy zaznaczyć że udział należności zagrożonych w należnościach osób prywatnych w bankach komercyjnych ogółem od kilku lat systematycznie spada. I choć nie można stwierdzić jak silna jest korelacja pomiędzy tym zjawiskiem a wzrostem sprzedaży bankom przez BIK raportów kredytowych, to jednak tendencja jest bardzo wyraźna i zgodna z tym co miało miejsce w innych krajach, w których powstawały biura kredytowe.
Obecna oferta produktowa
1.Raport kredytowy i monitorujący
Do 2004 roku oferta produktowa BIK obejmowała jeden produkt - Raport Kredytowy, który jest przekazywany w związku z ubieganiem się klienta banku o kredyt. We wrześniu 2004 roku BIK udostępnił bankom nowy typ raportu - Raport Monitorujący. Raport taki bank może uzyskać na temat klienta, który jest już klientem banku pytającego. BIK w szczególności zachęca do monitoringu cyklicznego, który umożliwia systematyczny przegląd klientów np. pod względem zmiany ich zdolności i wiarygodności kredytowej. W 2005 roku w lipcu zostały udostępnione kolejne odmiany raportów:
- Raport Zarządzania Klientem Indywidualnym, umożliwiający pozyskiwanie informacji o kliencie w przypadku wystąpienia czynności bankowych innych niż udzielanie kredytu czy pożyczki
- Raport Monitorujący Klient Indywidualny - Przedsiębiorca, umożliwiają- cy bankowi przeprowadzenie oceny ryzyka kredytowego osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, która zaciągnęła zobowiązanie na działalność w banku pytającym.
2. Ocena punktowa
W połowie lutego 2004 roku Biuro udostępniło ocenę punktową BIKSco (scoring biura kredytowego). Jest to statystyczna metoda służąca do określenia skłonności klienta do terminowego realizowania swoich zobowiązań. W ubiegłym roku od marca BIK udostępnił bankom blisko pół miliona takich ocen, a w 2005 ponad 2,2 mln. Ocena stanowi dodatkowy element ułatwiający analizę ryzyka ponoszonego przez bank przy udzielaniu kredytu.
3. Analizy przekrojowe
BIK wspólnie ze Związkiem Banków Polskich oraz Warszawskim Instytutem Bankowości proponuje analizy przekrojowe, które przedstawiają tendencje zachodzące na rynku kredytów detalicznych w różnych układach. Możliwe będą analizy całego sektora oraz szczegółowe ukazujące bank na tle innych banków (dane zagregowane). Obecnie w BIK trwają prace nad budową narzędzi informatycznych umożliwiających bankom pobieranie danych o charakterze analitycznym. Równolegle prowadzone są uzgodnienia z bankami dotyczące poszerzenia zakresu zbieranych przez BIK informacji, które stanowić będą podstawę takich analiz.
Nowe bazy
1. System informacji BIK-Przedsiębiorca
Pod koniec 2004 roku zakończona została I faza projektu budowy Systemu Informacji BIK - Przedsiębiorca. Obecnie banki mogą testować swoje dane, które zamierzają przekazać do tej bazy danych. Warto dodać, ze w związku z wejściem w życie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych BIK, jako integrator informacji, we współpracy z biurami informacji gospodarczej, zamierza pośredniczyć w udostępnianiu informacji z innych baz danych o podmiotach gospodarczych, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w różnych dziedzinach gospodarki. Podniesie to jakość produktów oferowanych przez BIK i umożliwi bankom bardziej precyzyjne szacowanie ryzyka kredytowego.
2. System "siBIG" dla InfoMonitora
Od dnia 17 października 2005 roku banki użytkujące System Informacji BIK - Klient Indywidualny uzyskały, za pośrednictwem BIK, dostęp do bazy danych InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej. Baza ta już zawiera wartościowe informacje dla banków, a jej zasoby są systematycznie powiększane nie tylko o zbiory, którymi dysponują akcjonariusze InfoMonitora. Akcjonariuszami InfoMonitora są: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Polkomtel S.A. (Plus GSM), Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Izba Gospodarcza oraz Związek Banków Polskich.
Produkty w przygotowaniu
1. Nowa umowa kapitałowa
Bardzo istotne jest dostosowanie polskich banków do nowych wymogów kapitałowych wyznaczonych przez Komitet Bazylejski. Większość banków działających w Polsce nie dysponuje jeszcze wystarczającą ilością danych, by móc budować poprawne modele strat, niezbędne przy stosowaniu metody wewnętrznych ratingów. Stąd niezwykle pomocne i przydatne mogłyby być dane gromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej, gdyż będą mogły stanowić podstawę do opracowania nowych produktów i usług oferowanych przez BIK.
2. Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
Przygotowywany jest produkt umożliwiający ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych prowadzących pełną sprawozdawczość finansową. Produkt będzie łączył ekspercką ocenę opartą na danych finansowych i wskaźnikowych z oceną porównawczą na tle danej branży. Raport będzie również uzupełniony o ocenę ryzyka branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo oraz o informacje prasowe dotyczące branży
3. Application Processing Service (APS)
Przygotowywane są również założenia do opracowania rozwiązania informatycznego funkcjonującego w wielu biurach informacji kredytowej w innych krajach, o nazwie Application Processing Service, będącego platformą do przetwarzania wniosków kredytowych i rachunków kredytowych osób fizycznych oraz ich oceny w oparciu o metody scoringowe. System będzie stanowił platformę dla pakietu usług związanych z przetwarzaniem danych i wspierania procesu decyzyjnego w instytucjach finansowych.
Podstawowe kierunki rozwoju
Znając skalę działalności biur kredytowych w krajach rozwiniętych gospodarczo można wysnuć wniosek, że BIK nadal znajduje się w fazie rozwojowej. Z tego też powodu w najbliższych latach Biuro będzie się koncentrować na dalszej rozbudowie narzędzi służących bankom do prawidłowej oceny ryzyka kredytowego oraz sprawnego zarządzania swoim portfelem kredytowym. Opierając się na postanowieniach Nowej Umowy Kapitałowej BIK będzie oferował nowe usługi oraz produkty, które powinny pomóc bankom w dostosowaniu się do jej wymogów.
Otoczenie prawne (nowelizacja Prawa Bankowego)
W dniu 15 kwietnia 2005 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo bankowe. Określiła ona zasady przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących osób fizycznych, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją uprawnioną do udzielania kredytów. Rozwiązała ona jednocześnie spór, jaki zaistniał od sierpnia 2004 r., między GIODO i BIK dotyczący całkowitego zakazu przetwarzania takich danych.
Obecnie informacje te mogą być przetwarzane po wygaśnięciu zobowiązania w dwóch przypadkach:
- po uzyskaniu pisemnej zgody osoby, której informacje dotyczą, lub
- bez posiadania zgody tej osoby, przy spełnieniu łącznym dwóch warunków: zwłoka w spłacie przekroczyła 60 dni oraz upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, że dane te zostaną przekazane do BIK.
Istotne też jest, że wspomniana zmiana ustawy Prawo bankowe wprowadza dla banków oraz dla BIK 3-letni okres dostosowawczy do jej wymagań.
Biuro Obsługi Klienta
W 2005 roku ponad 30 tysięcy osób zwróciło się do Biura Obsługi Klienta BIK o udostępnienie im raportu konsumenckiego. Najczęstszym powodem zwracania się osoby prywatnej o taki raport jest chęć zaciągnięcia zobowiązania w banku (najwięcej zapytań jest w sytuacji zamiaru ubiegania się o kredyt hipoteczny). W przypadku zaciągania zobowiązania wiele osób nie chce być zaskakiwanymi negatywną informacją, która może stanowić przeszkodę w uzyskaniu kredytu. Niemały odsetek pytających stanowią poręczyciele kredytów, którzy najczęściej chcą się dowiedzieć, czy kredyt przez nich poręczony jest obsługiwany prawidłowo. Coraz częściej pojawiają się też osoby skierowane przez pracowników biur doradztwa finansowego, dla których raport konsumencki staje się istotnym czynnikiem wstępnej oceny wiarygodności kredytowej ich klienta.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa, POLSKA
poniedziałek-piątek
w godz. 8.30 - 15.30
tel.: +48 / 22 310 4444, +48 / 22 348 4444
e-mail: bok@bik.pl
www.bik.pl
Powyższe informacje zostały przekazane przez Departament Marketingu Biura Informacji Kredytowej

Reklama

Back to Top