Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Dochodzenie roszczeń przez banki

Odmiennie od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych banki są uprawnione do wystawiania własnych tytułów egzekucyjnych, które mogą wystawiać na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych /czyli stosować uproszczony tryb dochodzenia roszczeń/.
Czynnościami bankowymi są:
1)przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
2)prowadzenie innych rachunków bankowych
3)udzielanie kredytów
4)udzielanie gwarancji bankowych
5 )emitowanie bankowych papierów wartościowych
6)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
7)wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
1)udzielanie pożyczek pieniężnych
2)operacje czekowe i wekslowe
3)wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu
4)terminowe operacje finansowe
5)nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
6)przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
7)wykonywanie czynności obrotu dewizowego
8)udzielanie poręczeń
9)wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych
Czynności, takie jak wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu wykonywane przez inne podmioty na zlecenie banków, traktowane są jak czynności bankowe. Taki bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej. Aby takie oświadczenie dłużnika było skuteczne /czyli że bank będzie mógł dochodzić swoich roszczeń/, powinno ono określać:
-kwotę do wysokości, której dłużnik poddaje się egzekucji
-ostateczny termin, do którego bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny
Termin ten nie może być przywracany ani też przedłużany Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności, sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.
Ponieważ banki posiadają możliwość uproszczonego dochodzenia roszczeń, muszą się one liczyć z koniecznością wypłaty odszkodowania, gdy okaże się, że egzekucja była bezprawna.
W przypadku wystawienia BTE i nadaniu mu klauzuli wykonalności, dłużnik dowiaduje się o tym fakcie zazwyczaj dopiero przy pierwszych czynnościach komornika. Jeśli uważa że bank niesłusznnie prowadzi egzekucje, może się on bronić tylko przez złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego. Jeśli okaże się, że egzekucja w stosunku do niego była prowadzona bezprawnie może on żądać odszkodowania.
Bankowy tytuł egzekucyjny może być także podstawą egzekucji przeciwko osobie trzeciej, gdy osoba ta przejmie dług wynikający z czynności bankowej, zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności nadaną przez sąd przeciwko tej osobie.
W przypadku gdy osoba dokonująca bezpośrednio czynności z bankiem zmarła, bank nie jest uprawniony do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego przeciwko tej osobie po jej śmierci. Bank nie jest także uprawniony do wystawiania BTE przeciwko spadkobiercom dłużnika ( chyba, że zdążył on wystawić BTE za życia dłużnika )
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top