Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Postępowanie apelacyjne

W przypadku gdy strona sporu jest niezadowolona z wyroku sądu, przysługuje jej środek odwoławczy w postaci apelacji. Apelację składa się od wyroku pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Jeśli wyrok zapadł przed sądem rejonowym apelację składa się do sądu okręgowego a gdy wyrok zapadł przed sądem okręgowym do sądu apelacyjnego. Chociaż jak już wspomniałem apelację składa się do sądu wyższej instancji to wnosi się ją za pośrednictwem sądu który wydał wyrok.
Apelacja powinna zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
O istocie żądań apelacyjnych rozstrzyga nie sam wniosek, lecz wywód skargi i całość jej treści. Jeśli strona w apelacji zgłosiła tylko wniosek o uchylenie wyroku (a nie także o zmianę), a ustawowe przyczyny uchylenia wyroku nie zachodzą, apelacja może zostac oddalona.
W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top