windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

W przypadku gdy strona sporu jest niezadowolona z wyroku sądu, przysługuje jej środek odwoławczy w postaci apelacji. Apelację składa się od wyroku pierwszej instancji do sądu drugiej instancji. Jeśli wyrok zapadł przed sądem rejonowym apelację składa się do sądu okręgowego a gdy wyrok zapadł przed sądem okręgowym do sądu apelacyjnego. Chociaż jak już wspomniałem apelację składa się do sądu wyższej instancji to wnosi się ją za pośrednictwem sądu który wydał wyrok.
Apelacja powinna zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później,
5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.
O istocie żądań apelacyjnych rozstrzyga nie sam wniosek, lecz wywód skargi i całość jej treści. Jeśli strona w apelacji zgłosiła tylko wniosek o uchylenie wyroku (a nie także o zmianę), a ustawowe przyczyny uchylenia wyroku nie zachodzą, apelacja może zostac oddalona.
W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Reklama

Informacja o stronie