windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Od 1.06.2005 roku weszła w życie ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Celem wprowadzenia tej ustawy jest poprawa ściągalności, przysługujących stronie, alimentów. Ustawa ma zastosowanie wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna.
O bezskuteczności egzekucji, w myśl tej ustawy, można mówić wtedy, gdy w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy.
W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych /wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej/.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Reklama

Informacja o stronie