Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, którą może zawiązać jedna lub więcej osób. Spółka działa w oparciu o jej statut, który powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Osoby podpisujące statut spółki są jej założycielami. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 500 tys zł., a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1gr. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą objęcia wszystkich akcji, które mogą być imienne lub na okaziciela.
Organami spółki jest :
Zarząd-reprezentuje i prowadzi sprawy spółki.
Rada nadzorcza-sprawuje nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Walne zgromadzenie-zwołuje zarząd a w określonych przypadkach rada nadzorcza, dzielimy na zwyczajne i nadzwyczajne
a/zwyczajne-powinno odbywać się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego
b/-zwoływane jest m.in. w przypadkach określonych w statucie, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń tak postanowią /może go także zwołać akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego/.
Za zobowiązania spółki akcyjnej nie odpowiadają akcjonariusze, a wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń tylko z majątku spółki. Od powyższej reguły są jednak wyjątki, które warto poznać.
Zarząd spółki akcyjnej może odpowiadać za zobowiązania swoim majątkiem osobistym /solidarnie razem ze spółką/,gdy okaże się, że członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane dotyczące;
-wymaganych statutem wpłat na akcje lub wkłady niepieniężne
-potwierdzenia przez bank lub dom maklerski dowodów wpłaty na akcje, dokonanych na rachunek spółki w organizacji;
w przypadku, gdy statut przewiduje pokrycie kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi po dokonaniu rejestracji, dołączonych oświadczeń wszystkich członków zarządu, że wniesienie tych wkładów do spółki jest zapewnione zgodnie z postanowieniami statutu
-oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na akcje zostały wniesione, a w przypadku, gdy wniesienie wkładów niepieniężnych ma nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, że przejście tych wkładów na spółkę jest zapewnione w terminie określonym w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Członkowie zarządu w powyższych wypadkach odpowiadają solidarnie ze spółką przez trzy lat od zarejestrowania spółki lub zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.
Zarząd może także odpowiadać za działania na szkodę własnej spółki.
Odpowiedzialność wobec wierzycieli
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top